ساختار جدید پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

ساختار پایان نامه مبتنی بر Paper based

موضوعات پايان نامه

عناوین تصویب شده پایان نامه


فرم پروپوزال پایان نامه 1(امکان سنجی)


فرم پروپوزال پایان نامه2(کمی)


فرم پروپوزال پایان نامه3(کیفی)


فرم پروپوزال پایان نامه4(حل مساله)


فرم پایان نامه 5(آمیخته)


فرم پروپوزال آميخته تشخيص فرصت


فرايند تصويب پروپوزال

فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه

فرم گزارش يك ماهه

فرم تمديد سنوات

فرآيند دفاع از پايان نامه

فرآيند تصويب پايان نامه

فرم تاييد پايان نامه

نحوه تنظیم فایل پاورپوینت پروپوزال و پایان نامه

فرم و اطلاعات مراحل كمك هزينه پايان نامه

فرم اظهارنامه دانشجو

فرم اعلام آمادگی جهت دفاع از پایان نامه

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت مراحل رساله دکتری


آخرین تغییر: دوشنبه، 14 مهر 1393، 10:55 PM