شرايط صدور كارنامه انگليسي

صدور كارنامه انگليسي مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل در پرديس / ‏دانشكده انجام و جهت ممهور شده به مهر و پست از طريق دانشگاه به اداره كل خدمات آموزشي (سركار خانم هدي جيلاني طبقه سوم اتاق ۳۰۳ و تلفن داخلي ۳۰۹) مراجعه نمايند. لازم به ذكر است امر فوق در خصوص كارنامه‌هاي رسمي اعمال مي‌گردد.

- صدور كارنامه انگليسي جهت دانش آموختگان صرفاً توسط اداره كل خدمات آموزشي اقدام مي‌گردد و پرديس / دانشكده‌ها مجاز به ارائه كارنامه نمي‌باشند.

- دانش اموختگان مي‌بايست در سيستم جامع آموزش منوي پيشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمايند. و از مراجعه حضوري به اداره كل خودداري نمايند.

-براساس مصوبه هيأت محترم رئيسه دانشگاه، هزينه صدور كارنامه رسمي ۲۰,۰۰۰ تومان و كارنامه غير رسمي ۱۰,۰۰۰ تومان مي‌باشد. هزينه پست در شهر تهران ۹,۰۰۰ تومان و شهرستان ۱۶,۰۰۰ تومان است. دانشجوياني كه از دانشكده كارنامه دريافت مي‌كنند حتماً بايد فيش واريزي به حساب اداره را همراه كارنامه انگليسي به مسئول اداره كل تحويل دهند. هزينه پست فقط شامل دانش اموختگاني مي‌گردد كه دانشنامه دريافت نموده‌اند و يا درخواست كارنامه غيررسمي را دارند.

(واريز از طريق شعب بانك ملت به شماره حساب ۵۲۲۵۵۵۷۶۹۰ به نام معاونت آموزشي دانشگاه)

-متقاضيان محترم بايد در زمان درخواست، بازه زماني پست و ارسال كارنامه را در نظر بگيرند. دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به برنامه ريزي شخصي يا اتمام مهلت ثبت نام در دانشگاه‌هاي ديگر ندارد.

-دانش آموختگان بايد هنگام ثبت آدرس و همچنين انتخاب نوع كارنامه دقت نمايند. در صورت برگشت كارنامه يا اشتباه بودن نوع كارنامه مسئوليت آن بر عهده متقاضي مي‌باشد.استرداد وجه نيز به هيچ عنوان امكان پذير نمي‌باشد.

-دانش آموختگاني كه در سامانه درخواست كارنامه ثبت مي‌كنند موظف هستند قبل از ارسال درخواست به كارشناس، پيشنويس كارنامه را به دقت مشاهده نمايند و در صورت وجود هرگونه اشتباه درمتن كارنامه در گردش درخواست براي كارشناس مربوطه پيغام بگذارند. با توجه به مشاهده كارنامه قبل از ثبت درخواست، هيچ گونه اعتراضي از جانب متقاضي پس از صدور، پذيرفته نيست و مسئوليت آن بر عهده متقاضي است. جهت تغيير عناوين رشته‌ها مكاتبه توسط دانشكده با دفتر برنامه ريزي دانشگاه ضروريست و خارج از حيطه دسترسي اين اداره مي‌باشد.

- در صورتيكه كه متقاضي تمايل به پست ساير مدارك از جمله دانشنامه ترجمه شده همراه با پاكت كارنامه را دارد، مي‌بايست مدارك را پس از ارسال درخواست به دفتر صدور مدارك مستقر در اداره كل خدمات آموزشي طبقه اول جناب آقاي بابايي ۱۰۶ و شماره تلفن ۱۱۴ مراجعه نمايند.

- درخصوص دانشجويان انصرافي يا محروم و افرادي كه براساس مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي حائز شرايط دريافت دانشنامه نيستند، و دانش آموختگان قبل از سال ۱۳۷۴ بدليل نقص اطلاعات آموزشي ثبت شده در سيستم جامع آموزش، كارنامه انگليسي صادر نمي‌گردد.

آخرین تغییر: چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398، 1:41 عصر