دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله های دکتری


مباحثهشروع‌کننده مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
چکیده رساله با عنوان تبیین دلایل التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار (مطالعه موردی صنایع غذایی استانهای تهران و البرز) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 13 مهر 1398، 3:16 عصر
چکیده رساله با عنوان مفهوم سازی تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 13 مهر 1398، 3:15 عصر
چکیده رساله با عنوان :فرایند شکل گیری سرمایه گذاری مخاطره پذیر از منظر نهادی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 7 اسفند 1397، 11:16 صبح
چکیده رساله با عنوان : طراحی پیش‎سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی‎پژوهی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:49 صبح
چکیده رساله با عنوان : طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرآیند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:48 صبح
چکیده رساله با عنوان : واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:47 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:29 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرایند شکل گیری استراتژی در کسب و کارهای مخاطره آمیز مبتنی بر فناوری پیشرفته: رویکرد اثرسازی- علی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 23 دی 1397، 10:30 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 7 آذر 1397، 3:55 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرآیند رشد کسب و کارهای نوپای فعال در صنایع غذایی نیمه آماده عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 3 مهر 1397، 3:30 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی مدلی برای نوآوری فراگیر در استارتاپ‌های حوزه فین‌تک ایران عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 1 مهر 1397، 2:25 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان: چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 31 شهریور 1397، 2:58 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان :مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 31 شهریور 1397، 2:57 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان :پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته ی کارآفرینان حوزه سلامت کشور عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 31 شهریور 1397، 2:26 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان: تحلیل اکتشافی فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 مرداد 1397، 10:06 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان: واکاوی کارآفريني فناورانه در سازمان هاي بزرگ عمومی: تدوین نظریه‎ای داده‏ بنیاد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 16 مهر 1396، 12:05 عصر
چکیده رساله دکتری با عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 9 مرداد 1396، 10:12 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان واكاوي فرايند تصميم‌گيري ايجاد كسب و كار جديد در صنايع فناور پيشرفته ايران (حوزه نانو و زيست‌فناوري)" عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 25 تیر 1396، 11:04 صبح
چکیده رساله دکتری با عنوان:" طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد – مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران" عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 25 تیر 1396، 11:02 صبح