دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله های دکتری


DiscussionStarted byRepliesLast post
چکیده رساله با عنوان تبیین دلایل التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار (مطالعه موردی صنایع غذایی استانهای تهران و البرز) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 13 Mehr 1398, 3:16 PM
چکیده رساله با عنوان مفهوم سازی تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 13 Mehr 1398, 3:15 PM
چکیده رساله با عنوان :فرایند شکل گیری سرمایه گذاری مخاطره پذیر از منظر نهادی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 7 Esfand 1397, 11:16 AM
چکیده رساله با عنوان : طراحی پیش‎سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی‎پژوهی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 1 Esfand 1397, 10:49 AM
چکیده رساله با عنوان : طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرآیند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 1 Esfand 1397, 10:48 AM
چکیده رساله با عنوان : واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 1 Esfand 1397, 10:47 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 1 Esfand 1397, 10:29 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرایند شکل گیری استراتژی در کسب و کارهای مخاطره آمیز مبتنی بر فناوری پیشرفته: رویکرد اثرسازی- علی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 23 Dey 1397, 10:30 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 7 Azar 1397, 3:55 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرآیند رشد کسب و کارهای نوپای فعال در صنایع غذایی نیمه آماده Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 3 Mehr 1397, 3:30 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی مدلی برای نوآوری فراگیر در استارتاپ‌های حوزه فین‌تک ایران Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 1 Mehr 1397, 2:25 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان: چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 31 Shahrivar 1397, 2:58 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان :مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 31 Shahrivar 1397, 2:57 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان :پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته ی کارآفرینان حوزه سلامت کشور Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 31 Shahrivar 1397, 2:26 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان: تحلیل اکتشافی فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Mordad 1397, 10:06 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان: واکاوی کارآفريني فناورانه در سازمان هاي بزرگ عمومی: تدوین نظریه‎ای داده‏ بنیاد Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 16 Mehr 1396, 12:05 PM
چکیده رساله دکتری با عنوان: تبیین نقش محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کارآفرینی مولد با تاکید بر فراوانی منابع Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 9 Mordad 1396, 10:12 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان واكاوي فرايند تصميم‌گيري ايجاد كسب و كار جديد در صنايع فناور پيشرفته ايران (حوزه نانو و زيست‌فناوري)" Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 25 Tir 1396, 11:04 AM
چکیده رساله دکتری با عنوان:" طراحی مقیاس سنجش گرایش کارآفرینانه فناورانه و تبیین تاثیر آن بر عملکرد – مورد مطالعه: موسسات پژوهش و فناوری دولتی در بخش انرژی ایران" Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 25 Tir 1396, 11:02 AM