خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15
DiscussionStarted byRepliesLast post
تشکیل کلاس جبرانی درس فرصتهای کارآفرینی ( دکتر یدالهی - مقطع دکتری - ويژه گروه دوشنبه ها) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 24 Azar 1393, 2:59 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس ارزشیابی آموزش کارآفرینی ( دکتر عزیزی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 24 Azar 1393, 11:04 AM
خدمات تحويل مدرک کتابخانه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 23 Azar 1393, 2:22 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس روش تحقیق ( دکتر حسینی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 23 Azar 1393, 11:11 AM
برگزاري کلاس طراحي و تدوين آقاي دکتر مميز Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 19 Azar 1393, 3:53 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین الکترونیکی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 19 Azar 1393, 2:56 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین الکترونیکی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 19 Azar 1393, 2:56 PM
تسهيلات ويژه بنياد ملي نخبگان براي حمايت از دانشجويان مقطع دكتري Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 19 Azar 1393, 9:41 AM
اطلاعیه درس روش تحقیق ویژه دانشجویان ( دکتر سخدری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 19 Azar 1393, 9:34 AM
برنامه حضور کارآفرينان مدعو در کلاس رفتار سازماني آقاي دکتر مبارکي Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 18 Azar 1393, 1:58 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 18 Azar 1393, 1:23 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس طراحی محصول دکتر میگون پوری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 18 Azar 1393, 1:23 PM
تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 18 Azar 1393, 11:05 AM
تشکیل کلاس جبرانی درس کارآفرینی اجتماعی ( دکتر آراستی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 17 Azar 1393, 2:04 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت مالی ( دکتر چیت سازان ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 17 Azar 1393, 11:29 AM
تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 17 Azar 1393, 11:28 AM
پرداخت بدهی شهریه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 15 Azar 1393, 3:24 PM
مراجعه دانشجو Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 15 Azar 1393, 3:18 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس بازاریابی ( دکتر کاظمی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 15 Azar 1393, 2:28 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین ( دکتر جمالی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 11 Azar 1393, 2:14 PM
عدم تشکیل کلاس دکتر سپهری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 11 Azar 1393, 10:39 AM
تشکیل کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر سید امیری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 11 Azar 1393, 9:22 AM
کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر میگون پوری ( هر دو گروه ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 10 Azar 1393, 3:57 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس طراحی محصول آقای دکتر میگون پوری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 10 Azar 1393, 2:18 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین الکترونیکی ( دکتر سید امیری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 9 Azar 1393, 1:21 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 9 Azar 1393, 1:21 PM
برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 9 Azar 1393, 1:20 PM
عدم برگزاري کلاس طراحی و تدوین طرح کسب وکار دکتر ممیز Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 9 Azar 1393, 9:30 AM
برگزاري کلاس جبرانی درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 9 Azar 1393, 9:30 AM
قابل توجه دانشجويان محترم درس رفتار سازماني آقاي دکتر زالي Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 5 Azar 1393, 1:50 PM
عدم تشکیل کلاس درس فلسفه علم و متدولوژی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 4 Azar 1393, 3:00 PM
عدم تشکیل کلاس تئوری مدیریت پیشرفته ( دکتر مرجانی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 4 Azar 1393, 1:36 PM
تشکیل کلاس جبرانی درس ایجاد کسب و کار در گردشگری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 4 Azar 1393, 1:35 PM
تشکیل کلاس جبرانی دکتر تجارت و بازاریابی بین الملل ( رضوانی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 3 Azar 1393, 2:21 PM
عدم تشکیل کلاس مدیریت پروژ ه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 2 Azar 1393, 8:51 AM
ارزشیابی اساتید Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 1 Azar 1393, 10:37 AM
سخنرانی کارآفرین موفق جناب آقای مهندس حمیدی مدیرعامل محترم شرکت فرش مشهد Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 1 Azar 1393, 9:48 AM
کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر زارعی ( هر سه گروه ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 25 Aban 1393, 2:39 PM
برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)(ويژه کليه دانشجويان گرامي) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 19 Aban 1393, 3:58 PM
عدم ارائه خدمات آموزشي روز شنبه 24 آبان ماه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 19 Aban 1393, 10:43 AM
خرید کتاب از نمایشگاه های کتب دانشگاهی و بین المللی آبان 1393 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 18 Aban 1393, 1:44 PM
عدم تشکیل کلاس درس فرصت های کارآفرینی بین الملل Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 18 Aban 1393, 1:17 PM
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 18 Aban 1393, 12:22 PM
تشکیل کلاس فوق العاده درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 18 Aban 1393, 12:22 PM
عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر حسيني Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 18 Aban 1393, 8:28 AM
عدم برگزاري کلاسهای تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی ساعت 10و 15 روز شنبه مورخ 24/8/93 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 17 Aban 1393, 3:06 PM
تشکیل کلاس فوق العاده درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 17 Aban 1393, 11:09 AM
عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر محسن رضايي روز يکشنبه 11 آبان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 7 Aban 1393, 3:44 PM
کارگاه آموزشی تدوین پروپوزال Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 7 Aban 1393, 3:34 PM
عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 6 Aban 1393, 11:32 AM
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 5 Aban 1393, 11:40 AM
سخنراني مهندس داود عابدی آملی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت گروه مهدتاژ Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 5 Aban 1393, 9:36 AM
اطلاعیه کلاس درس رفتار سازمانی دکتر زالی ساعت 15 الی 17 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 4 Aban 1393, 1:29 PM
تاریخ آزمون جامع دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 3 Aban 1393, 10:59 AM
تصحیح آدرس پست الکترونیک دانشجویان در سامانه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 3 Aban 1393, 10:58 AM
اطلاعیه تصویب پروپوزال ( ویژه دانشجویان ورودی 92) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 3 Aban 1393, 10:06 AM
برگزاری کلاس دکتر نقی پور فر( مقطع دکتری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 29 Mehr 1393, 10:49 AM
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر رضوانی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 29 Mehr 1393, 10:47 AM
کارگاه "آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی (با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Jstore, Elsevier, ebsco) و استراتژی جستجو در محیط اینترنت" Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 28 Mehr 1393, 5:25 PM
همايش "كاربرد بصري سازي يا اينفوگرافيك،در مديريت سازمان­ها يپيشرو" Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 28 Mehr 1393, 1:24 PM
تشکیل کلاس درس مکاتب جامعه شناسی و روانشناسی از 28/7/93 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 27 Mehr 1393, 2:47 PM
عدم برگزاری کلاس تجارت الکترونیک Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 26 Mehr 1393, 3:52 PM
اخذ پایان نامه با محوریت ایجاد شبکه کارآفرینانه کسب و کار Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 26 Mehr 1393, 3:52 PM
تشکیل کلاس آقا دکتر نقی پور فر ( مقطع دکتری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 26 Mehr 1393, 1:58 PM
تغییر مفاد آزمون جامع دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 22 Mehr 1393, 9:41 PM
آخرین فرصت جهت ثبت نام آزمون جامع دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 15 Mehr 1393, 10:39 PM
Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15