خبرهای سایت

تاریخ آزمون جامع دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تاریخ آزمون جامع دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1393، 10:59 صبح
 

به اطلاع دانشجویان دکتری حائز شرایط شرکت در آزمون جامع می رساند ، این آزمون  درروزهای ذیل برگزار می شود:  

چهارشنبه 28/8/93 ساعت 12-8 ( آزمون دروس اصلی )

شنبه  1/9/93 ساعت 12-8 ( آزمون دروس  تخصصی )