خبرهای سایت

تصحیح آدرس پست الکترونیک دانشجویان در سامانه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تصحیح آدرس پست الکترونیک دانشجویان در سامانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1393، 10:58 صبح
 

از کلیه دانشجویان گرامی تقاضا می شود جهت ارسال خبرها به پست الکترونیکی آنها ، پست الکترونیکی صحیح خود را در همین سامانه در بخش ویرایش مشخصات فردی وارد نمایند.