خبرهای سایت

کارگاه "آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی (با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Jstore, Elsevier, ebsco) و استراتژی جستجو در محیط اینترنت"

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه "آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی (با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Jstore, Elsevier, ebsco) و استراتژی جستجو در محیط اینترنت"
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی برگزار می کند: 

کارگاه "آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی 

(با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Jstore, Elsevier, ebsco) 

و استراتژی جستجو در محیط اینترنت"

ویژه دانشجویان ورودی 1393

شرکت در این کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.

ثبت نام فقط از طریق ایمیل:  Libworkshop@ent.ut.ac.ir

اطلاعات ثبت نام: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی

تاریخ: پنج¬شنبه، 01/08/1393 زمان10 الی 12                                                                                                                 محل برگزاری: سایت دانشکده کارآفرینی