اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

فراخوان نمایشگاه طراحی و توسعه محصول جدید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان نمایشگاه طراحی و توسعه محصول جدید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 5 اردیبهشت 1394، 9:28 صبح
 

نظر به اهميت موضوع مديريت طراحی، توسعه و تجاری سازی محصولات جدید در موفقيت  عملکرد شرکتهای کارآفرين و با هدف ارائه دستاوردهای دانشجویان، استادان و دانش آموختگان محترم دانشکده در خصوص طراحی و توسعه و تجاری سازی محصولات جدید (با متد علمیNPD ( ، برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان " نمایشگاه طراحی و توسعه محصول جدید" در زمان شنبه و یکشنبه مورخ 19 و20  اردیبهشت ماه در محل دانشکده با همکاری استادان اين حوزه و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده، برنامه ريزی شده است.

  از عزیزانی که  خدمت یا محصول جديدی را در سطوح:  طراحی محصول، ساخت نمونه مهندسی، ثبت مالکيت فکری، پتنت، محصول تجاری سازی شده، خدمات جديد ارائه شده و.. ارائه داده اند، دعوت می شود که فرم پيوست را تکميل و به  ایمیل کميته اجرايي ارسال نمايند: Student_MRM@yahoo.com

طرح های واجد شرایط برای ارائه در نمايشگاه انتخاب  و به طرح های برتر لوح تقدیر اهدا می شود.