اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

همایش دانشجویی مشارکت در برگزاری جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
همایش دانشجویی مشارکت در برگزاری جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 15 بهمن 1393، 11:49 صبح