اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مدارك فارغ التحصيلي دانشجو
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:44 عصر
 

بر اساس تصميم دانشگاه مدارك فارغ التحصيلي دانشجو (گواهي موقت - گواهي ريزنمرات - دانشنامه و نامه نحوه دريافت دانشنامه و ... ) از طريق پست ارسال مي گردد. قرارداد لازم با منطقه 14 پستي تهران ( ميدان وليعصر ) توسط حوزه رياست محترم دانشگاه و معاونت آموزشي دانشگاه منعقد گرديده است . درمرحله اول در حال حاضر فقط گواهي موقت براي فارغ التحصيلاني كه طبق مقررات مي توانند آن را دريافت كنند، به صورت غيرحضوري صادر شده وسپس به طريق پست به نشاني اعلام شده توسط فارغ التحصيل ارسال مي گردد .

بر اين اساس صرفاً دانشجوياني كه طبق مقررات مربوط مجاز به دريافت گواهي موقت مي باشند و درخواست صدور آن را دارند مبلغ مشروحه ذيل را به حساب شماره 18712202 بانك تجارت، شعبه ارديبهشت- كد 187 صاحب دانشگاه تهران ) بابت هزينه تمبر وهزينه پاكت مناسب مخصوص و پست واريز واصل رسيد بانكي را به همراه گزارش فارغ التحصيلي ارسال نمايند .


بديهي است دانشجوياني كه حائز شرايط دريافت گواهي موقت باشند ليكن هزينه مربوط را پرداخت نكرده باشندصدور گواهي موقت براي آنان امكان پذير نخواهد بود .


هزينه مربوط به صدور و ارسال گواهي موقت فارغ التحصيلي در كليه مقاطع تحصيلي


الف : استان تهران :


1- هزينه تمبر-/10000 ريال ( ده هزار ريال )


2- هزينه پاكت پستي و پست مدارك -/22000 ريال ( بيست ودو هزارريال )


جمع : -/32000 ريال (سي و دو هزار ريال )


ب : ساير استان هاي ديگر ض


1- هزينه تمبر-/10000 ريال( ده هزار ريال )


2- هزينه پاكت پستي و پست مدرك -/30000 ريال ( سي هزار ريال )


جمع : -/40000 ريال ( چهل هزار ريال )