خبرهای سایت

اعلام سهميه سازمان امور دانشجويان براي فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري ورودي 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام سهميه سازمان امور دانشجويان براي فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتري ورودي 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 تیر 1400، 10:06 صبح
 

با سلام؛
احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره ۱۸۹۹۹/‏۴ مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ اداره كل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در خصوص اعلام ظرفيت (سهميه) براي استفاده دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت تحقيقاتي خارج و داخل كشور، خواهشمند است با عنايت به سهميه تخصيص يافته فرصت تحقيقاتي خارج از كشور به آن پرديس / ‏‬ دانشكده (طبق جدول پيوست) به همكاران و كارشناسان محترم ذيربط تاكيد گردد با مدنظر قراردادن ضوابط و مقررات مربوط و مطالعه دقيق مفاد نامه مذكور، نسبت به معرفي و ارسال مدارك دانشجويان ورودي سال ۹۷ دوره دكتري متقاضي حائز شرايط كه حدود ۳ سال (۶ نيمسال) از شروع دوره (بلافاصله پس از گذراندن امتحان جامع و تصويب موضوع رساله) آنان نگذشته باشد تا ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ اقدام تا با انجام ساير اقدامات اداري بتوانند حداكثر در نيمسال هفتم براي انجام فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي، از كشور خارج شوند. شايان ذكر است معرفي و ارسال مدارك متقاضيان خارج از ظرفيت اعلامي ميسر نبوده و به دليل كاهش سهميه و محدوديت‌هاي اعتباري چنانچه ‏پرديس / دانشكده ها تا تاريخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ نسبت به معرفي متقاضيان حائز شرايط اقدام ننمايند؛ سهميه به متقاضيان ساير پرديس / ‏‬ دانشكده‌هاي داراي تقاضا؛ تعلق خواهد گرفت.
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني كامل اين موضوع به متقاضيان، همزمان با معرفي دانشجو وتكميل فرمهاي مربوط (تعبيه شده در سايت معاونت بين‌الملل دانشگاه) ا رسال مدارك لازم از سوي پرديس / ‏‬دانشكده‌ها؛ به متقاضيان اعلام گردد نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري از طريق سامانه ثبت درخواست اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوي اين معاونت امكان پذير نخواهد بود.