خبرهای سایت

تمدید بازه ی ارزشیابی اساتید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ی ارزشیابی اساتید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 21 دی 1399، 8:37 صبح
 

بازه ی زمانی ارزشیابی اساتید تا روز چهارشنبه 24 دی ماه تمدید شد