خبرهای سایت

تمدید بازه ی ارزشیابی اساتید

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ی ارزشیابی اساتید
 

بازه ی زمانی ارزشیابی اساتید تا روز چهارشنبه 24 دی ماه تمدید شد