خبرهای سایت

جریمه دیرکرد برای تاخیر در انجام فرایند فارغ التحصیلی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جریمه دیرکرد برای تاخیر در انجام فرایند فارغ التحصیلی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 10 آذر 1399، 11:34 صبح
 

به اطلاع مي رساند  كليه دانشجوياني  كه در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 دانش آموخته شده و یا انصراف می دهند ،در صورت  تاخير در انجام فرایند تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف مشمول پرداخت جریمه به شرح ذیل خواهند شد: 

  تاخیر درپیگیری و تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف پس از یک نیمسال بعد از دانش آموختگی و انصراف، مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 1.500.000 ریال خواهند شد.

  تاخیر درپیگیری و تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف پس از دونیمسال بعد از دانش آموختگی و انصراف ، مشمول پرداخت جریمه به مبلغ ریال ریال خواهند شد 3.000.000