خبرهای سایت

فرايند دفاع سه فصل رساله دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیرحضوری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند دفاع سه فصل رساله دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیرحضوری
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید.