خبرهای سایت

فرایند دفاع از پایان نامه به صورت غیرحضوری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرایند دفاع از پایان نامه به صورت غیرحضوری
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید