خبرهای سایت

فرایند دفاع از پایان نامه به صورت غیرحضوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرایند دفاع از پایان نامه به صورت غیرحضوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 مهر 1400، 10:02 صبح
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید