خبرهای سایت

فرایند دفاع از پایان نامه به صورت الکترونیکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرایند دفاع از پایان نامه به صورت الکترونیکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 خرداد 1399، 12:08 عصر