خبرهای سایت

تغییر زمان اطلاعیه ارزشیابی اساتید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان اطلاعیه ارزشیابی اساتید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 20 اردیبهشت 1399، 9:50 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند به دلیل شرایط موجود و به حد نصاب نرسیدن کلاس های درسی بازه ارزشیابی اساتید به زمان دیگری موکول شد و زمان انجام آن متعاقبا اعلام می گردد.