خبرهای سایت

ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 3 اردیبهشت 1399، 10:44 عصر
 

به اطلاع می رساند با توجه به عدم حضور دانشجویان در دانشگاهها و موسسه های علمی ، مهلت تکمیل و ارسال قراردادهای آموزش یاری/ همکاری های علمی اجرایی / فن یاری و گواهی انجام کار دانشجویی نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 تا پایان اردیبهشت 1399تمدید شد.به پیوست قراردادهای آموزش یاری/ همکاری های علمی اجرایی / فن یاری برای استفاده در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 ارسال می گردد.برای استفاده از این قراردادها دانشجو می تواند در بخشی از نیمسال تحصیلی همکارعلمی و اجرایی یا فن یار باشد اما فعالیت آموزش یاری باید به صورت کامل ( 144 ساعت ) در نیم سال انجام شود .بر این اساس کمک هزینه مربوط به فعالیت های همکاریهای علمی و اجرایی و فن یاری نیز مطابق با میزان ساعات تایید شده همکاری دانشجو در فعالیت های مورد تایید بنیاد به وی پرداخت خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت نمایید.