خبرهای سایت

شرايط پذيرش مقطع دكتري با سهميه جايزه شهيد احدي

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرايط پذيرش مقطع دكتري با سهميه جايزه شهيد احدي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 16 فروردین 1399، 12:41 عصر
 

نحوه ی شرايط پذيرش مقطع دكتري با سهميه جايزه شهيد احدي در فايل پيوست شرح داده شده است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تكميل شده و مدارك خود را تا ۵ ارديبهشت ماه از طريق آدرس الكترونيكي education_ent@ut.ac.ir به آموزش دانشكده ارائه فرمايند. تماس با سركار خانم قاضي نسب _با شماره تلفن ۸۸۲۲۵۰۱۸ يا ۳۶ داخلي ۲) جهت اطمينان از دريافت مدارك ضروري است.