خبرهای سایت

گروه جدید درس طراحی وتدوین طرح کسب و کار( دکترچیت سازان)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
گروه جدید درس طراحی وتدوین طرح کسب و کار( دکترچیت سازان)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 23 بهمن 1398، 10:00 عصر
 

بهاطلاعمیرساندگروهجدیددرسطراحیوتدوینطرحکسبوکاردکترچیتسازانسهشنبههاساعت16-14 ارائهمیگردد.