خبرهای سایت

سومین جلسه دانشجویان دکتری با مدیران دانشکده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سومین جلسه دانشجویان دکتری با مدیران دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 17 آذر 1398، 10:10 صبح
 

پیرو مباحث جلسه مشترک مدیران دانشکده و دانشجویان دکتری مورخ 16/9/98، لطفا پیشنهادات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته؛ و در قالب یک پیشنهاد مشترک که مورد توافق همه‌ی دانشجویان می‌باشد، تدوین نمایید. و در جلسه‌ی روز شنبه مورخ 23/9/98 ساعت 13 توسط یکی از دانشجویان به عنوان نماینده‌ی دانشجویان دکتری ارائه شود.