خبرهای سایت

سومین جلسه دانشجویان دکتری با مدیران دانشکده

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سومین جلسه دانشجویان دکتری با مدیران دانشکده
 

پیرو مباحث جلسه مشترک مدیران دانشکده و دانشجویان دکتری مورخ 16/9/98، لطفا پیشنهادات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته؛ و در قالب یک پیشنهاد مشترک که مورد توافق همه‌ی دانشجویان می‌باشد، تدوین نمایید. و در جلسه‌ی روز شنبه مورخ 23/9/98 ساعت 13 توسط یکی از دانشجویان به عنوان نماینده‌ی دانشجویان دکتری ارائه شود.