خبرهای سایت

جلسه دفاع از رساله آقای محمد مهدی پور بصیر

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه دفاع از رساله آقای محمد مهدی پور بصیر
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 16 آذر 1398، 9:03 صبح
 

عنوان رساله: طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه مبتنی بر دانشگاه

دانشجو: آقای محمد مهدی پوربصیر

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر محمدرضا میگون پوری

اساتید مشاور: دکتر ابوالقاسم عربیون- دکتر علی مبینی دهکردی

اساتید داور خارجی: دکتر محمد اقدسی- دکتر حسن قدسی پور

اساتید داور داخلی: دکتر مرتضی اکبری- دکتر آیت اله ممیز

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر نرگس ایمانی پور

تاریخ دفاع: 16/09/1398

زمان: ساعت 16:30

مکان: اتاق شورا