خبرهای سایت

اعلام سهميه فرصت تحقيقاتي وزارت براي نيمه دوم سال 98 (مرحله دوم 98)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام سهميه فرصت تحقيقاتي وزارت براي نيمه دوم سال 98 (مرحله دوم 98)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 29 آبان 1398، 2:11 عصر
 

به اطلاع می رساند اداره كل بورس و اعزام دانشجويان سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، در خصوص اعلام ظرفيت (سهميه) براي ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸ براي استفاده دانشجويان دوره دكتري اين دانشگاه از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور، خواهشمند است با عنايت به سهميه تخصيص يافته به آن پرديس / ‏‬ دانشكده به همكاران و كارشناسان محترم ذيربط تاكيد می گردد با مد نظر قراردادن ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به معرفي و ارسال مدارك دانشجويان ورودي سال ۹۵ دوره دكتري متقاضي حائز شرايط. تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۸‬ اقدام نمايند تا با انجام ساير اقدامات اداري بتوانند براي انجام فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي، از كشور خارج شوند. شايان ذكر است‬ با‬ توجه‬ به‬‬ بند‬ ۲‬ نامه‬ مذكور،  به‬ دليل‬ محدوديتهاي‬ اعتباري‬ و سهميه، ‬ اولويت‬ با‬ رشته‬ هايي‬ است‬ كه‬ امكانات‬ تحقيقاتي بيشتر در خارج از كشور نياز دارند، ‬ لذا‬ معرفي‬ و‬ ‬ارسال مدارك متقاضيان ‬ فرصت‬ تحقيقاتي، ‬خارج از ظرفيت اعلامي ميسر نبوده و چنانچه ‏پرديس / دانشكده‌ها تا تاريخ ۲۰/‏۰۹/‏۹۸‬ ‬ نسبت به معرفي متقاضيان حائز شرايط اقدام ننمايند؛ سهميه به متقاضيان ساير پرديس / ‏‬ دانشكده‌هاي داراي تقاضا؛ تعلق خواهد گرفت.لذا دانشجویان متقاضی می توانند نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري از طريق سامانه ثبت درخواست اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوي اين معاونت امكان پذير نخواهد بود.