خبرهای سایت

اطلاعیه کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی و «روند پژوهش های مرتبط با حوزه علم داده و کارآفرینی» توسط آقای دکتر سید مجتبی سجادی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی و «روند پژوهش های مرتبط با حوزه علم داده و کارآفرینی» توسط آقای دکتر سید مجتبی سجادی
 

به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی و  «روند پژوهش های مرتبط با حوزه علم داده و کارآفرینی» توسط آقای دکتر سید مجتبی سجادی عضو گروه آموزشی کسب و کار در روز یکشنبه مورخ 26/08/1398 ساعت 13:30- 15 در کلاس 104 برگزار می شود از دانشجویان دعوت می شود در این کارگاه حضور یابند.