خبرهای سایت

لغو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار»

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
لغو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار»
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 6 آبان 1398، 10:29 صبح
 

به اطلاع می رساند به دلیل تشکیل شدن جلسه شورای عمومی دانشکده، کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی عضو گروه آموزشی کسب و کار در روز یکشنبه مورخ 12/08/1398 تشکیل نمی شود.