خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 20 مهر 1398، 3:52 عصر
 

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ 1398.07.22، از ساعت 12 الی 13:30 محل: مرکز کامپیوتر دانشکده