خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران
 

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ 1398.07.22، از ساعت 12 الی 13:30 محل: مرکز کامپیوتر دانشکده