خبرهای سایت

فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 مهر 1398، 3:20 عصر
 

دانشجویان متقاضی می توانند پس از مطالعه شیوه نامه، در صورت حائز شرایط بودن فایل پیوست را دریافت و فرم های مربوطه را تکمیل و مطابق فرآیند ذکر شده در شیوه نامه اقدام نمایند.