دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله با عنوان تبیین دلایل التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار (مطالعه موردی صنایع غذایی استانهای تهران و البرز)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله با عنوان تبیین دلایل التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار (مطالعه موردی صنایع غذایی استانهای تهران و البرز)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 مهر 1398، 3:16 عصر
 

عنوان رساله:

تبیین دلایل التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار

(مطالعه موردی صنایع غذایی استانهای تهران و البرز

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

مهرداد آقامحمدی

کسب و کار

 

 

استاد راهنما:

قنبر محمدی الیاسی

استاد مشاور اول:

محمود احمدپور داریانی

استاد مشاور دوم:

سعید نظری توکلی

استاد داور خارجی:

مجتبی امیری

استاد داور داخلی:

محمد رضا زالی

استاد داور خارجی:

امیر مانیان

استاد داور داخلی:

علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

محمد رضا زالی

چکیده:در پی رخداد رسواییهای کسب و کاری در کشور، و لزوم آگاهی از نیمرخ اخلاقی کارآفرینان، پژوهش حاضر تلاش دارد تا از لابلای تجربه زیسته بعضی از کارآفرینان صنایع غذایی که پای بندی آنان به اخلاق کسب و کار مورد تایید خبرگان کسب و کار و کارآفرینی است، دلایل التزام آنان را به کمک پژوهشی کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد (کلاسیک) احصا و تبیین کند. به بیان دیگر، پاسخ به سوالِ چرایی التزام کارافرینان به اخلاق کسب و کار، کانون توجه رساله حاضر است.راهبرد منتخب پژوهش، نظریه داده بنیاد گلیزری است تا بدون دخالت محقق در فرایند ظهور حقایق، پاسخ پرسش تحقیق بدست آید و نظریه ای محلی حاصل شود. عدم اعمال پارادایم کدینگ به تحلیل داده ها، این گونه از راهبرد نظریه داده نیاد را از گونه سیستماتیک متمایز میکند.جامعه پژوهشی، متشکل از کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان های البرز و تهران است که بواسطه مالکیت کسب وکار تثبیت شده، ثبت برند و نوآوری مکرر در عرضه محصولات، برگزیده شدند و پای بندی آنان به کسب و کار مورد تایید خبرگان اقتصادی و کارآفرینی قرار گرفت. نمونه های نهایی نیز به شیوه قضاوتی و نمونه برداری نظری انجام شد. گردآوری داده ها طی ده مصاحبه عمیق (ساختارنیافته واقع محور) با ده تن از کارافرینان مذکور، مشاهدات میدانی محقق و اسناد و مدارک صورت گرفت. مطابق روش شناسی گلیزری، تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری صورت گرفت. ظهور مقوله مرکزی پژوهش؛ "فایده مندی اخلاق" در مصاحبه پنجم رخ داد. بنابر این کدگذاری انتخابی از مصاحبه ششم و با هدف احصاء جزئیات مقوله مرکزی و مقولات مرتبط آغاز شد. علیرغم وقوع اشباع نظری در مصاحبه هشتم، انجام مصاحبه ها تا مصاحبه دهم ادامه یافت و سپس متوقف شد. در مرحله سوم کدگذاری؛ کدگذاری نظری، به کمک کدهای پیشنهادی گلیزر برای یکپارچه سازی مقولات و برقراری ارتباط بین آنها انجام شد و نظریه محلی التزام بعضی کارافرینان به اخلاق کسب و کار بدست آمد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل پایبندی مشارکت کنندگان به اخلاق کسب و کار، تلفیقی بوده و از سه سنخ شخصی، اجتماعی و دینی هستند. از میان دلایل مذکور، دلایل دینی همچون کسب رضای خدا و انجام کارخداپسندانه از تواتر و وزن بیشتری نسبت به دلایل دیگر برخوردار بودند. با توجه به دلایل احصا شده، پیشنهاد میشود برای آگاهی بیشتر از نیمرخ اخلاقی کارآفرینان، پایبندی/عدم پایبندی کارآفرینان فعال در  پارک های علم و فناوری، و مراکز رشد، طی پژوهش های کمّی جداگانه ای، احصا شود تا در عرصه سیاستگذاری و تدوین مقررات کسب وکار و آیین نامه های اخلاقی صنایع مورد استفاده قرار گیرند.