دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله با عنوان مفهوم سازی تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله با عنوان مفهوم سازی تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 مهر 1398، 3:15 عصر
 

عنوان رساله:

مفهوم سازی تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژی برای بهره برداری اثربخش فرصت ها

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

مریم عزیزی

کسب و کار جدید

92

23/6/98

استاد راهنما:

آقای دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاور اول:

آقای دکتر رضا محمدکاظمی

استاد مشاور دوم:

آقای دکتر بابک ضیاء

استاد داور خارجی:

آقای دکتر علی رضاییان

استاد داور داخلی:

آقای دکتر کامبیز طالبی

استاد داور خارجی:

آقای دکتر حسین صفری

استاد داور داخلی:

آقای دکتر حمید پاداش زیوه

نماینده تحصیلات تکمیلی:

آقای دکتر کامبیز طالبی

چکیده:

نتايج تحقیقات نشان می دهد که تناسب میان مدل کسب و کار و استراتژي و نیز نوع فرصت هاي شناسايی شده که در سال هاي اخیر مورد توجه بسیاري قرار گرفته است در موفقیت کسب و کارها نقشی تعیین کننده اي دارد. با اين حال، مطالعات اندکی در خصوص شاخص هاي تناسب بین اين متغیرهاي مهم در بهره برداري اثربخش فرصت ها انجام شده است. هدف اين مطالعه شناسايی متغیرها و مولفه هاي بیانگر تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژي بر بهره برداري اثربخش فرصت ها می باشد. اين پژوهش به روش آمیخته انجام شده است و جامعه آماري آن کارآفرينان، سرمايه گذاران و خبرگان صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات می باشد. داده هاي بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاريافته با 31 نفر از خبرگان صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات و در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است. براي تحلیل داده هاي کیفی، از روش کدگذاري باز و محوري استفاده شده است. در بخش کمی نیز ، مدل سازی معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار PLS براي بررسی تاثیر تناسب بر بهره برداري اثربخش فرصت ها انجام شده است. از تحلیل داده هاي بخش کیفی پژوهش، 6 دسته بندي کلی از متغیرهاي تنا سب با درنظر گرفتن نوع استراتژي و نوع فرصت و مدل کسب و کار شناسايی شده است که متغیرهاي تناسب را با در نظر گرفتن دو نوع استراتژي تمايز و تمرکز و سه نوع فرصت بی پاسخ، ناقص و در حال ظهور با مدل کسب و کار نشان می دهد. نتايج بخش کمی پژوهش نیز حاکی از آن است که تناسب بین فرصت، مدل کسب و کار و استراتژي داراي تاثیر مثبتی بر بهره برداري اثربخش فرصت ها می باشد.

کليد واژه ها: تناسب، مدل کسب و کار، فرصت، استراتژي، بهره برداري از فرصت