خبرهای سایت

تغییر ساعت درس مدیریت کسب و کار کوچک دکتر طالبی ( گروه شنبه ها ساعت 15-13)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت درس مدیریت کسب و کار کوچک دکتر طالبی ( گروه شنبه ها ساعت 15-13)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 مهر 1398، 11:16 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت کسب و کار کوچک( دکتر طالبی ) گروه شنبه ها ساعت 15-13 می رساند ساعت درس فوق به ساعت 19-17 شنبه ها انتقال یافت .