خبرهای سایت

جلسه دفاع از رساله خانم نیلوفر سلاجقه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه دفاع از رساله خانم نیلوفر سلاجقه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 شهریور 1398، 8:58 صبح
 

عنوان رساله: تبیین منطق کنش کارآفرینانه در شرایط عدم اطمینان نهادی

مشخصات دانشجو: خانم نیلوفر سلاجقه

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم عربیون

اساتید مشاور: دکتر علی مبینی دهکردی - دکتر کمال سخدری

اساتید داور خارجی: دکتر علی رضائیان- دکتر آرین قلی پور

اساتید داور داخلی: دکتر محمد حسن مبارکی - دکتر حمید پاداش زیوه

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد حسن مبارکی

تاریخ دفاع: 10/06/1398

زمان: ساعت 11:30

مکان: کلاس 102