خبرهای سایت

اولویت های مصوب برای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترای دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت های مصوب برای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترای دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 26 تیر 1398، 10:43 صبح