خبرهای سایت

وبینار: "نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار – استراتژی و اجرا"

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
وبینار: "نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار – استراتژی و اجرا"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 18 تیر 1398، 10:04 صبح
 

امور بین الملل دانشکده کارآفرینی وبینار زیر را ویژه دانشجویان دوره دکتری برگزار می کند 

عنوان وبینار:  "نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار – استراتژی و اجرا"

مدرس: آقای دکتر داریوش رفیعی نژاد، (دانشیار ، دپارتمان علوم مدیریت و مهندسی، دانشگاه استنفورد)

زمان: 20  تیرماه 1398 ساعت 09:00 تا 11:00

مکان : کللاس شماره 203 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

حضور دانشجویان دوره دکتری به دستور ریاست محترم دانشکده الزامی می باشد.