خبرهای سایت

فرم های نهایی قراردادهای بنیاد ملی نخبگان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرم های نهایی قراردادهای بنیاد ملی نخبگان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 28 اردیبهشت 1398، 8:54 صبح
 

به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت امتیازات قراردادهای آموزش یاری ، فن یاری و پژوهش یاری بنیاد ملی نخبگان می رساند برای بهره مندی از امتیازات از فرم های پیوست استفاده نمایند.

دریافت فرم های پیوست