دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله با عنوان : طراحی پیش‎سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی‎پژوهی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله با عنوان : طراحی پیش‎سازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحی‎پژوهی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:49 صبح
 

فرم مشخصات و چکیده­ ی رساله:

عنوان رساله:

طراحی پیشسازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحیپژوهی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

سیدهادی فرحزادی

کسب و کار

۱۳۹۱

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

استاد راهنما:

دکتر کامبیز طالبی

استاد مشاور اول:

دکتر سیدرضا حجازی

استاد مشاور دوم:

دکتر سیدمجتبی سجادی

استاد داور خارجی:

دکتر مجتبی امیری

استاد داور داخلی:

دکتر نرگس ایمانی‌پور

استاد داور خارجی:

دکتر مسعود کسایی

استاد داور داخلی:

دکتر علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر نرگس ایمانی‌پور

چکیده:

همواره بخشی از یکی از مهمترین سوالات کارآفرینان در ابتدای راه سازماندهی یک کسب و کار جدید آن است که «بهترین راه سازماندهی منابع و همچنین یک گروه با هدف مشترک برای انجام اموری که منجر به دستیابی به مقاصد استراتژیک کارآفرین میشود، چیست؟» اما به دلیل ماهیت توصیفی تئوری‏های سازمان و همچنین تئوری‏های کارآفرینی که تحت عنوان «مسالهی مربوط بودن» در ادبیات به آن اشاره شده است، پاسخ دقیقی برای این سوال ارایه نمیشود. در پژوهش حاضر با هدف پوشش این شکاف نظری و با تکیه بر پیشنهاد پژوهشگران پیشین برای استفاده از رویکرد علوم طراحی و طراحی پژوهش برای عبور از طبیعت خالی از طراحی ادبیات تئوریهای سازمان و کارآفرینی، اجرا شد. در این پژوهش با استفاده از روش طراحیپژوهی در مرحله اول تعریف دقیق مساله از نگاه خبرگان عملیاتی و خبرگان دانشگاهی استخراج شد؛ که برای این منظور ابتدا ادبیات مرتبط با مساله پژوهش برای استخراج انتظارات از مصنوعات نهایی حاصل از این پژوهش بررسی شد و در کنار آن با هدف شناخت دقیق ابعاد مساله با استفاده از روش دلفی، مدیریت تعاملی، مدلسازی ساختاری تفسیری و همچنین روش کمی تحلیل مسیر، فعالیتهای شکلدهندهی پیشسازمان (سازمان در حال ساخت) استخراج شد. در ادامه و در گام دوم طراحیپژوهی با استفاده از جلسات طوفان فکری و همچنین خلاقیت محقق و با استفاده از چارچوب کارکرد-رفتار-ساختار موقعیتمند (کارسام) مدل و فرایند (مصنوعات) مورد نیاز کارآفرینان برای طراحی سازمان جدید ارایه شد. در گام سوم طراحیپژوهی این مصنوعات با استفاده از دو روش ارزیابی پسینی استدلالی و سناریو نمایشی مورد ارزیابی و تایید نهایی قرار گرفت و در نهایت در گام چهارم در قالب یک مقاله و گزارش پایاننامه منتشر شد.

 

کلمات کلیدی: خلق کسب و کار جدید؛ سازمان جدید؛ سازماندهی؛ پیشسازمان؛ طراحیپژوهی.