دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان: بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 اسفند 1397، 10:29 صبح
 

عنوان رساله:

بررسی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان جدید در ایران با رویکرد طراحی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

علی مرجوی

فناوری

1391

29/11/1397

استاد راهنما:

دکتر بهروز زارعی

استاد مشاور اول:

دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور دوم:

دکتر قنبر محمدی الیاسی

استاد داور خارجی:

دکتر سپهر قاضی نوری

استاد داور داخلی:

دکتر  کمال سخدری

استاد داور خارجی:

دکتر محمد ابویی اردکانی

استاد داور داخلی:

دکتر حمید پاداش زیوه

نماینده تحصیلات تکمیلی:

 

چکیده:
این پژوهش با رویکرد طراحی پژوهی ، به مسئله ی بین المللی سازی زودهنگام بنگاه های دانش بنیان در ایران پرداخته است. تحقیق همچنین، ایجاد مصنوعاتی در راستای کمک به این فرایند و همچنین خلق دانش درخصوص این مصنوعات و فرایند طراحی آنها را هدف گرفته است. توجیه استفاده از رویکرد طراحی پژوهی، نوظهور بودن و پیچیدگی فرایندی پدیده است که نیاز به تعامل نزدیکتر محقق را با پدیده، هم در بُعد زمان و هم در سطوح مختلف برجسته می سازد. در مرحله ی اول، از طریق مشاهده مشارکتی، یک بنگاه دانش بنیان ایرانی از دوران شکل گیری تا موفقیت در ورود به بازارهای بین¬المللی و توسعه¬ی همکاریهای بین¬المللی مورد مطالعه قرار گرفته، و با تکنیک داده برداری فرایندی و تحلیل داده فرایندی، درک عمیقی از فرایند، بدست آمده و بر اساس آن الزامات مصنوعاتی که بتواند دراین راستا به کارآفرینان کمک کند تعیین گردیده است. در این بررسی، فرایند کارآفرینی بین المللی از لنز طراحی دیده شده و مکانیزمهای طراحی در آن مورد شناسایی قرار داده شده است. به دلیل حضور محقق در نهاد سیاستگذاری مرتبط، امکان مشاهده مشارکتی چند سطحی فراهم شده است. بنگاه مورد مطالعه، یک شرکت دانش بنیان حوزه نانوفناوری بوده که از مراحل آغازین فعالیت موفق به ورود به بازار بین المللی شده و توانسته تجربه غنی در صادرات، و سرمایه گذاری مشترک خارجی و شبکه سازی فرامرزی به نمایش بگذارد.
در مرحله ی دوم، محقق به مشارکت در خلق مصنوعاتی در جهت کمک به فرایند بین المللی سازی در سطح نهاد سیاستی پرداخته، و آزمون و ارزیابی عملکرد این مصنوعات گزارش می گردد. خروجی طراحی پژوهی در این مرحله شامل سازه ها، مدلها، روشها، و نمونه های پیاده سازی شده و همچنین نتیجه ی ارزیابی آنها است. مفهوم کنشگر گسترده کارآفرینی و چرخه-های طراحی تحول آفرین از جمله سازه های حاصل هستند. مدل طراحی فرایند بین المللی سازی بنگاه های دانش بنیان در ایران و همچنین یک مدل پیشنهادی برای طراحی مداخلات سیاستی، مدلهای مرتبط را تشکیل می دهند. همچنین مجموعه ای از نمونه های ساخته شده شامل دفاتر پشتیبانی فرامرزی و پلتفرمهای همکاری بین المللی در پایان نامه شرح داده شده اند. در انتها، الگوی طراحی پژوهی حاصل و مصنوعات بدست آمده بعنوان بخشی از یک چرخه ی پیوسته خلق و کاربست دانش طراحی، مورد تحلیل قرار گرفته است. به این طریق، الگویی پویا برای سیاستگذاری در این حوزه ارایه گردیده است.

 [1] Design research