دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرایند شکل گیری استراتژی در کسب و کارهای مخاطره آمیز مبتنی بر فناوری پیشرفته: رویکرد اثرسازی- علی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرایند شکل گیری استراتژی در کسب و کارهای مخاطره آمیز مبتنی بر فناوری پیشرفته: رویکرد اثرسازی- علی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 23 دی 1397، 10:30 صبح
 

عنوان رساله:

واکاوی فرایند شکل گیری استراتژی در کسب و کارهای مخاطره آمیز مبتنی بر فناوری پیشرفته: رویکرد اثرسازی- علی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

سمیه تقوایی

فناوری

۱۳۹۱

۱۷/۱۰/۱۳۹۷

استاد راهنما اول:

آقای دکتر کامبیز طالبی

استاد راهنما دوم:

آقای دکتر رنه مائور

استاد مشاور اول:

آقای دکتر سید رضا حجازی

استاد داور خارجی:

آقای دکتر مجتبی امیری

استاد داور داخلی:

آقای دکتر مجتبی سجادی

استاد داور خارجی:

آقای دکتر کسایی

استاد داور داخلی:

آقای دکتر مرتضی اکبری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

آقای دکتر مجتبی سجادی

چکیده:

این پژوهش به مطالعه فرایند استراتژی بر مبنای رویکرد اثرسازی و علی می پردازد. رویکرد مرسوم مدیریت استراتژیک (علی) بر این مبنا قرار دارد که استراتژی فرایندی است که با هدف از پیش تعیین شده آغاز می شود سپس برنامه ای برای دستیابی به این اهداف، بر اساس پیش بینی های انجام شده تدوین می شود. در مقابل رویکرد اثرسازی که به منظور تبیین استراتژی کارآفرینان و در نقد رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (علی) مطرح شده است ادعا می کند. در محیط های با عدم اطمینان بالا کارآفرینان اهداف از پیش تعیین شده ندارند. بلکه با منابع موجود، دست به عمل می زنند و در نهایت اهداف بنگاه طی یک فرایند استراتژی پیش بینی گریز شکل می گیرد. رویکرد اثرسازی در بردارنده یک برساخته اصلی به نام کنترل پیش بینی گریز و چهار برساخته فرعی است. اما اینکه چگونه این برساخته های فرعی با یکدیگر و همچنین با برساخته اصلی مرتبط می شوند هنوز دیدگاه واحدی در ادبیات وجود ندارد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد مطالعه موردهای چندگانه به واکاوی فرایند شگل گیری استراتژی در کسب و کارهای فناورانه در محیط کسب و کار ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که واکنش کارآفرینان به رویدادهای غیرمنتظره (یکی از اصول فرعی رویکرد اثرسازی) موجب ایجاد تغییر در کنترل کارآُفرینانه می گردد. در واکشن به این تغییر،‌ کارآفرینان اهداف جدیدی را شکل می دهند تا کنترل کارآفرینانه را بازیابی کرده یا ارتقا دهند.