دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 آذر 1397، 3:55 عصر
 

عنوان رساله:

طراحی چارچوب سیاست های توسعه کارآفرینی مولد

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

زینب آیینی

توسعه

1392

7/9/97

استاد راهنما:

دکتر محمود متوسلی

استاد مشاور اول:

دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور دوم:

دکتر کمال سخدری

استاد داور خارجی:

دکتر ابوالقاسم مهدوی

استاد داور داخلی:

دکتر جهانگیز یداللهی فارسی

استاد داور خارجی:

دکتر فرشاد مومنی

استاد داور داخلی:

دکتر علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر جهانگیز یداللهی فارسی

چکیده:

تئوری تخصیص کارآفرینی بامول یکی از دستاوردهای نظری اخیر در قلمرو اقتصاد و کارآفرینی محسوب می‌شود. تئوری که با تأکید  بر نقش نهادها در تخصیص تلاش‌های کارآفرینانه به مسیرهای مولد و پیوند آن با عملکرد اقتصادی، موجب تغییر جهت اساسی در نگرش به سیاست‌های کارآفرینی گردید. اما تمرکزِ صرفِ تئوری بامول بر تحلیل نهادی و در مقابل نادیده گرفتن نقش کارآفرین و کنش‌های او در مواجه با ترتیبات نهادی، پتانسیل این تئوری برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های کلیدی در قلمرو پژوهشی کارآفرینی را محدود کرده است. از همین رو در این پژوهش به‌واسطه نقد  مفروضات بنیادین این تئوری و واکاوی نقش کنش کارآفرینانه در برخورد با نهادها، چرایی و چگونگی وقوع کارآفرینی مولد در محیط‌های نهادی ناکارآمد را با تأکید هم‌زمان بر عوامل نهادی و عاملیت کارآفرین تبیین می‌کنیم. گردآوری داده‌ها و شواهد به‌واسطه مطالعه موردی از زمینه استان کردستان در کنار اتکا به شواهد تاریخی و آمار و ارقام، آشکار می‌کند باور به فقدان پتانسیل کارآفرینانه در زمینه موردمطالعه به‌مثابه نهادی غیررسمی که در طول زمان تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاریِ زمینه شکل ‌گرفته و نهادینه شده است با تأثیرگذاری بر نهادهای رسمی، دسترسی کارآفرینان به منابع کلیدی را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت‌های نهادی به سه نوع واکنش از سوی کارآفرینان منجر خواهد شد؛ تبعیت از نهادها، اجتناب یا طفره از نهاد و تغییر نهادها که اغلب آن‌ها نتایج زیانباری برای خود کسب‌وکارها و اقتصاد استان به همراه داشته‌اند و موجب تثبیت و تشدید نهادهای ناکارآمد خواهند شد. به‌بیان‌دیگر کارآفرینان در محیط نهادی ناکارآمد با توسل به فرایندهای نامولد و مخرب، کسب‌وکارهای مولد خود را راه‌اندازی می‌کنند. بر مبنای این یافته‌ها فرایندی برای چگونگی توسعه نهادهای برانگیزاننده کارآفرینی مولد پیشنهاد و در انتها نیز پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی و توصیه‌های سیاستی در جهت توسعه کارآفرینی مولد ارائه شده است.