خبرهای سایت

دریافت کارت دانشجویی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دریافت کارت دانشجویی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 22 مهر 1397، 8:30 صبح
 

به اطلاع دانشجویان دوره نوبت دوم ( شبانه ) واستعداد درخشان می رساند جهت دریافت کارت دانشجویی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.