دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرآیند رشد کسب و کارهای نوپای فعال در صنایع غذایی نیمه آماده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان : واکاوی فرآیند رشد کسب و کارهای نوپای فعال در صنایع غذایی نیمه آماده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 3 مهر 1397، 3:30 عصر
 

عنوان رساله:

واکاوی فرآیند رشد کسب و کارهای نوپای فعال در صنایع غذایی نیمه آماده

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

محلا زارع مهرجردی

کسب و کار جدید

1391

31/6/1397

استاد راهنما:

دکتر کامبیز طالبی

استاد مشاور اول:

 

دکتر سید مجتبی سجادی

استاد داور خارجی:

دکتر قربانی زاده

استاد داور خارجی:

دکتر امیری تهرانی

استاد داور داخلی:

دکتر ایمانی پور

استاد داور داخلی:

دکتر حسینی نیا

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمدحسن مبارکی

 

چکیده:

مدت های مدیدی است که تحقیقات در مورد رشد بنگاه مورد توجه محققان بوده است. نتایج به دست آمده از این تحقیقات به محققان در به دست آوردن بینشی درباره ی انگیزاننده های رشد به عنوان یکی از ابعاد کلیدی عملکرد بنگاه و رشد اقتصادی کشورهاکمک کرده است. عادلانه است كه بگوييم پيشرفت در تحقيق رشد محدود به سال های اخیر است. در دوران گذشته،دیدگاه غالب به رشد با توجه به شرایط زمان، نبود محدودیت ها و غالب بودن بنگاه های تولیدی بیشتر به صورت کمّی و بر اساس معیارهای محدود بوده است. اما امروزه با ورود متغیرها و عوامل تاثیر گذار بیشتر و همچنین پیشرفت های حاصله در علم اقتصاد و ورود نگرش های متفاوت از جمله نقش فرد کارآفرین به عنوان یک عامل اقتصادی در به وجود آوردن رشد، مباحث کیفی نیز جایگاه خود را در مبحث رشد پیدا کرده اند. از این رو، با وجود متون تحقیق قبلی و غنی که در این حوزه وجود دارد شکافی در خصوص شناخت آن دسته از مفاهیم و مقوله های اثر گذار در فرآیند رشد که تا به حال به آنها توجه نشده است و به عنوان مقوله های محوری ناشناخته در فرآیند رشد بنگاه های کارآفرینانه می باشند، احساس می شود.

از آنجا که پژوهش های قبلی چارچوبی قابل پذیرشی برای این اندازه گیری رشد بنگاه ارائه نمی دهند، لازم است ابتدا درک لازم از پدیده موردنظر بدست آید. این عمل با انجام پژوهش کیفی بعمل می آید. از این رو ، تحقیق حاضر با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، به تدوین تئوری رشد بنگاه )که شامل شرایط علّی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای آن می باشد( می پردازد.

نتایج تحقیق نشان داد حرکت به سوی اندازه گیری رشد بنگاه مستلزم درک یک مدل مفهومی از کلیه عوامل مـوثر و  مطرح در مسئله اندازه گیری رشد بنگاه در سـازمان  هـا سـت . از این رو پس از تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از محققین رشد بنگاه و مدیران و کارآفرینان ، مدل مفهومی رشد بنگاه شامل عوامل علّـی، شـرایط   زمینه ای، شرایط مداخله گر، فراینـدها، اقـدامات و پیامـدهای اجـرای انـدازه  گیـری  رشد بنگاه ، شناسایی شد.

کلیدواژه ها: رشد، اندازه گیری رشد، صنایع غذایی نیمه اماده، نظریه برخاسته از داده ها، بنگاه های نوپا