دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی مدلی برای نوآوری فراگیر در استارتاپ‌های حوزه فین‌تک ایران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان : طراحی مدلی برای نوآوری فراگیر در استارتاپ‌های حوزه فین‌تک ایران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 1 مهر 1397، 2:25 عصر
 

عنوان رساله:

طراحی مدلی برای نوآوری فراگیر

در استارتاپ‌های حوزه فین‌تک ایران

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

فیروزه کرمانشاه

فناوری

1390

19/06/1397

استاد راهنما:

آقای دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول:

آقای دکتر مجتبی امیری

استاد مشاور دوم:

-

استاد داور خارجی:

آقای دکتر حسین راغفر

استاد داور داخلی:

آقای دکتر جهانگیر یداللهی

استاد داور خارجی:

آقای دکتر وحید محمودی

استاد داور داخلی:

آقای دکتر مرتضی اکبری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

آقای دکتر حسن مبارکی

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل و مولفه های نوآوری فراگیر انجام شده است. نوآوری فراگیر به عنوان حوزه‌ای نسبتا سازه‌ایست که کمتر تا کنون به شناسایی ابعاد و مولفه‌های آن پرداخته شده است.

این تحقیق در قالب طرح تحقیقی آمیخته اکتشافی و متوالی انجام شد. در فاز اول تحقیق با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی یافته‌های پژوهشهای پیشین کار کیفی اکتشافی با روش فراتلفیق کیفی (Qualitative metasynthesis) انجام شده است. یافته‌های این مرحله شناسایی هشت مولفه در دو بعد ساختاری و رفتاری است. در مرحله بعد با طراحی پرسشنامه‌ای در استارتاپهای حوزه فین‌تک، ابعاد و مولفه‌های شناسایی شده به محک آزمون گذاشته شد. پس از جمع‌آوری داده‌های کمی با هدف اطمینان از معناداری مولفه‌های شناسایی شده کار تحلیل معادلات ساختاری بر روی مولفه‌ها انجام شد. آزمون نیکویی برازش حاکی از شناسایی سازه‌هایی متمایز و مرتبط بود. در مرحله سوم و پایانی با روش تحلیل رگرسیون مولفه‌ها در قالب یک مدل نظم داده شدند. در این مدل مولفه‌های رفتاری شامل : انگیره همدلانه، توانمندسازی، فناوری مناسب و مشارکت جامعه حاشیه‌ای به عنوان متغیر مستقل،  عوامل ساختاری شامل : حمایت دولت، یادگیری در بازار، اتصال به شبکه‌های جهانی و نقش سمن‌ها (NGOs) در قالب متغیرهای تعدیلگر بر روی روابط وارد مدل شدند. نتیجه تحلیل رگرسیون تایید دو فرضیه از فرضیه‌های اصلی و 7 فرضیه از فرضیه‌های فرعی ( نقشهای تعدیلگر) بود.

در نهایت به این ترتیب مدلی برای نوآوری فراگیر توسعه داده شد. مشارکت نظری این پژوهش در شناسایی ابعاد یک مولفه جدید و نیز آزمون این سازه در اکوسیستم استارتاپی در حوزه فین‌تک بود.

 

امضای استاد راهنما:                                    امضای دانشجو:                                               تاریخ: