دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان: چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان: چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 31 شهریور 1397، 2:58 عصر
 

عنوان رساله:

چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

محسن مطیعی

فناوری

1392

31/6/1397

استاد راهنما:

دکتر محمد علی مرادی

استاد مشاور اول:

دکتر ابوالقاسم عربیون

استاد مشاور دوم:

دکتر محمد رضا میگون پوری

استاد داور خارجی:

دکتر محمود متوسلی

استاد داور داخلی:

دکتر هستی چیت سازان

استاد داور خارجی:

دکتر داوود حسین پور

استاد داور داخلی:

دکتر علی داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمدعلی مرادی

چکیده:

محدودیت های تامین مالی کارآفرینان یکی از مسائل است که مانع پیدایش و توسعه کارآفرینی می شود. جهت حل این مسئله نیاز به سیاست هایی است که تامین مالی را تسهیل کرده و رشد و توسعه دهد. از سوی دیگر اولویت های توسعه باعث توجه به کارآفرینان فناور شده و لذا در این پژوهش تمرکز بر کارآفرینان فناور قرار دارد. جهت احصا چارچوب مفهومی کارافرینی فناورانه پس از مرور روایتی ادبیات، مرور نظام مند ادبیات(SLR) انجام شده است. سیاست های کلی نظام با مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از نظر 15 نفر خبره با روش (ISM)  مدل سازی شد. سپس این یافته با روش MICMAC تحلیل گردید. در بخش دیگر این پژوهش چارچوب تحلیل توسعه نهادی (IDA)  جهت تبیین تامین مالی کارآفرینی فناورانه در زمینه کشور ایران با بهره گیری از مطالعات زمینه؛ ادبیات پژوهش و نظریات کارآفرینی فناورانه توسعه داده شد. جهت نظریه پردازی این بخش از مطالعه از روش نظریه داده بنیاد(GT) استفاده شد.  بر اساس روش بدست آمده اسناد حوزه مورد مطالعه شناسایی گردیده و با 16 نفر اعم از افرادی که بازیگران عرصه سیاست گذاری تامین مالی کارآفرینی فناورانه محسوب می شوند مصاحبه نیم ساختار یافته صورت گرفت. نتایج پژوهش با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارآفرینی فناورانه که شامل مولفه های زمینه ای، عوامل نهادی، بازیگران، کنش ها، جایگاه هل، بازخوردها و ره آوردها است، ارائه گردید.

 

کلیدواژه ها: سیاست گذاری کارآفرینی، تامین مالی کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه، تحلیل توسعه نهادی، تحلیل مضمون