دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان :مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان :مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 31 شهریور 1397، 2:57 عصر
 

عنوان رساله:

مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

سیده الهه عادل رستخیز

فناوری

1392

17/6/1397

استاد راهنما:

دکتر علی مبینی دهکردی

استاد مشاور اول:

 

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاور دوم:

دکتر عادل آذر

استاد داور خارجی:

دکتر علی رضائیان

استاد داور داخلی:

دکتر حجازی

استاد داور خارجی:

دکتر علی رجب زاده

استاد داور داخلی:

دکتر داوری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمدعلی مرادی

چکیده:

ارزشیابی فرصت ها در محیط فازی که در آن اهداف، محدودیت ها و قیدها مرز روشنی نداشته و اطلاعات درباره فرصت ها حداقلی و نادقیق است مستلزم مدلی است که کارآفرینان و تصمیم گیرندگان را در انتخاب بهترین گزینه ها یاری نماید. با این حال، مدل های موجود عمدتا بر داده های قطعی و ارزشیابی های فردی استوار بوده اند.  از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل تصمیم گیری برای ارزشیابی فرصت ها طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی است. از آنجا که تصمیمات ارزشیابی فرصت اغلب بر اساس چند معیار، توسط چند خبره و مبتنی  بر اطلاعات اندک و نادقیق درباره فرصت ها انجام می پذیرند، مدل ارائه شده در این پژوهش از نوع تصمیم گیری چند معیاره-چند خبره (ME-MCDM) با رویکرد فازی می باشد. برای این منظور، نخست از طریق مرور نظام مند ادبیات تعداد 49 مؤلفه برای ارزشیابی فرصت ها شناسایی شد. مؤلفه ها بر اساس تجانس در هفت دسته (معیار) طبقه بندی شدند. پس از تائید معیارها در یک گروه کانونی و اطمینان از روایی و پایایی آن ها معیارهای مذکور به عنوان معیار تصمیم در نظر گرفته شد و بر اساس آن تعداد دوازده فرصت کارآفرینی در یک پژوهشگاه بیوتکنولوژی توسط پانزده خبره به روش غربال گری فازی مورد ارزشیابی قرار گرفت. در نتیجه، پس از تجمیع ارزشیابی خبرگان دو فرصت  (Opp2, Opp6) به عنوان فرصت های برتر برای کنش کارآفرینانه انتخاب شدند.

کلیدواژه ها: ارزشیابی فرصت، تصمیم گیری چند معیاره، ME-MCDM، مرور نظام ند، غربال گری فازی