دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان :پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته ی کارآفرینان حوزه سلامت کشور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان :پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته ی کارآفرینان حوزه سلامت کشور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 31 شهریور 1397، 2:26 عصر
 

عنوان رساله:

پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته­ی کارآفرینان حوزه سلامت کشور

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

روزا مهرابی

کسب و کار جدید

1391

28/05/1397

استاد راهنما:

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاور اول:

دکتر کامبیز طالبی

استاد مشاور دوم:

-

استاد داور خارجی:

دکتر مسعود کسایی

استاد داور داخلی:

دکتر کمال سخدری

استاد داور خارجی:

دکتر وجه الله قربانی زاده

استاد داور داخلی:

دکتر رضا محمد کاظمی

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمدعلی مرادی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر پر کردن شکاف بنیادی در باب دوگانگی ماهیت فرصت و ارائه یک تفسیر  پدیدارشناسانه هرمنوتیک بین الاذهانی از ماهیت یا به عبارت غنی تر ظهور و توسعه و فرصت‌های کارآفرینانه مبتنی بر تجارب زیسته­­ی کارآفرینان در صنعت سلامت کشور بوده است؛ که در آن تجارب زیسته کارآفرینان به طور ذاتی مبتنی بر  بافتی که در آن زیسته اند شکل گرفته است.

جهت نیل به این هدف سوال اصلی پژوهش بر این اساس بود که پدیدار شدن و توسعه فرصت­های کارآفرینانه در بافت صنعت سلامت کشور مبتنی بر تجارب زیسته کارآفرینان این صنعت چیست و چه معنایی دارد.  روش­شناسی پژوهش پدیدارشناسی هرمنوتیک است. نمونه مورد بررسی متشکل از سیزده کارآفرین در حوزه­های دارویی، تجهیزات، زیست­فناوری پزشکی، سلامت دیجیتال و سه سیاستگذار حوزه سلامت کشور است. روش گردآوری داده­ها مصاحبه­های عمیق و نیمه­ساختار یافته و روش تحلیل داده­ها رویکرد تحلیلی پدیدارشناسانه تفسیری است. پس از استخراج تجارب با بهره گیری از روش  تحلیل تفسیری پدیدارشناسانه معنای ماهیت فرصت های کارآفرینانه استنباط و تفسیر گردید. یافته­های پژوهش ماهیت و ذات بین الاذهانی فرصت های کارآفرینانه در صنعت سلامت کشور را مبتنی بر توانمندسازهای بیرونی،  تعمیم های ذهنی از شرایط و توانمندسازهای بیرونی به امکان های آینده، هم تکاملی­ کارآفرین و ساختار، پـیش­سـاختارهای دنیابودگی بافت هرمنوتیکی و ایجاد امکان های نوآوری و ارائه ترکیبات جدید مبتنی بر کنش های در زمان حال معطوف به آینده تفسیر نموده است. یافته­های پژوهش راهگشای کارآفرینان خبره، بالقوه و نوپای صنعت سلامت در تداوم در نوآوری و ایجاد ترکیبات جدید، توسعه ایده هایی کسب و کارب در جهت کسب برتری رقابتی و موفقیت در عرصه ملی و بین­المللی گردد. همچنین نهادهای دولتی و خصوصی متولی امر سلامت کشور را در تببین الزامات پیش روی کشور در بعد توسعه سلامت یاری رساند.

کلیدواژه­ها: پدیدارشناسی، هرمنوتیک، تفسیری، کارآفرینی، کارآفرین، فرصت کارآفرینانه، کارآفرینی سلامت

امضای استاد راهنما: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی      امضای دانشجو:   روزا مهرابی                تاریخ: 10/06/1397