دسترسی به چکیده رساله های دکتری

چکیده رساله دکتری با عنوان: تحلیل اکتشافی فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چکیده رساله دکتری با عنوان: تحلیل اکتشافی فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 مرداد 1397، 10:06 صبح
 

 

عنوان رساله:

تحلیل اکتشافی فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گرایش:

سال ورود:

تاریخ دفاع:

 

لیلا فنایی مرحمت

سازمانی

91

31/04/97

 

استاد راهنما:

دکتر زالی

استاد مشاور اول:

دکتر رضوانی

 

استاد مشاور دوم:

دکتر کردناییج

استاد داور خارجی:

دکتر امیری

 

استاد داور خارجی:

دکتر حسین زاده

استاد داور خلی:

دکتر الیاسی

 

استاد داور داخلی:

دکتر سخدری

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر طالبی

 

 

چکیده:  سازمان ها به مرور زمان روش هایی برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه را یاد می‌گیرند و بدین وسیله از آزمون و خطاهای پی در پی جلوگیری می کنند. همین امر سبب می‌شود نرخ بهره¬برداری از فرصتها و به تبع آن ارائه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای تازه و یا راه اندازی کسب و کارهای نوپا در این سازمان¬ها افزایش قابل توجهی یابد (Berglund, 2007). در ادبیات کارآفرینی به این نوع از یادگیری که در آن هدف اصلی شناسایی و تشخیص فرصت¬های کارآفرینانه و بهره برداری از آنهاست، یادگیری کارآفرینانه گفته می شودیادگیری کارآفرینانه اشاره به فرآیندی داردکه از طریق آن فرد کارآفرین می آموزد چگونه فرصت‌های کارآفرینانه را مورد شناسایی و بهره‌برداری قرار دهد. مطالعه ادبیات مربوط به  سازه یادگیری کارآفرینانه نشان می دهد که این سازه اولین بار برای مطالعه یادگیری یک فرد کارآفرین طی فرآیند کارآفرینی با تمرکز بر سطح فردي معرفی شده است اما این سازه در سطح سازمانی نیز کاربرد دارد. این در حالی است که  ادبیات پیشین کماکان در تبیین پدیده یادگیری کارآفرینانه  به شکل سازمانی ناکارآمد بوده است. در این پژوهش سعی شده است با مطالعۀ مصادیقی که نشان دهندۀ یادگیری کارآفرینانه توسط اعضاء یک سازمان (نه فقط یک فرد) در صنعت نمایش خانگی می‌باشد این سازه را در سطح سازمان مورد مطالعه قرار گیرد.  برپایه نتایج تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق  پدیده یادگیری کارآفرینانه سازمانی که عبارت است از «یک فرآیند خلق ،کسب  و توسعه دانش سازمانی از طریق انتقال و ادغام دانش فردی اعضای سازمان طی تعاملات اجتماعی برای ایجاد فهم مشترک از موقعیت جاری و فرافکنیهای آینده در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و بهرهبرداری از آنها»، با محوریت بر مقوله « یادگیری تعاملی فرصت¬گرا» در برگیرندۀ یادگیری تعاملی مهارتهای ادراکی ، یادگیری تعاملی مهارتهای رفتاریو یادگیری تعاملی مهارتهای اقدامی  می باشد.  این پدیده در نتیجه وجود دو عامل تمایل سازمانی نهادینه شده به توسعه   و چالشها و فرصتهای محیطی  لزوم پیدا کرده و ظهور می یابد. سازمان از طریق بکارگیری استراتژی یادگیری ارگانیک خلق ارزش میتواند یادگیری کارافرینانه سازمانی را محقق سازد. این استراتژی در برگیرنده استراتژی یادگیری خلق دانش  و استراتژی یادگیری کسب دانش  می باشد. همچنین در این استراتژی رویکردهای یادگیری دانش عبارتند از  یادگیری از بالا به پایین، یادگیری افقی و یادگیری از پایین به بالا. عوامل زمینهای داخلی اثر گذار بر اجرای این استراتژیها عبارتند از معماری سازمانی یادگیرنده، فرآیند یادگیری کارآفرینانه سازمانی و سرمایه انسانی کارآفرین می باشد و عوامل زمینه بیرونی آن وجود شبکه همکاری بین سازمانی است.  عوامل مداخله گر تسهیل کننده ظهور این پدیده عبارتند از عوامل اجتماعی، دولت و دانشگاه و عوامل مداخله گر محدود کننده آن نیز از عوامل فرهنگی، قانونی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می شود. تحقق یادگیری کارآفرینانه سازمانی موجب کسب شایستگی¬های جدید و همچنین کسب مزیت رقابتی می شود.

 

 

 

امضای استاد راهنما:                                    امضای دانشجو:                                               تاریخ: